ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΙΟΥ» που εδρεύει στην περιοχή Τρείς Μύλοι του δ.δ. Βροντάδου Δήμου Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου κι αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 217/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου τροποποιήθηκε ως ακολούθως :

 

 

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «Ομάδα ΟΜΙΚΡΟΝ». Η απόδοση της επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα είναι «CHIOS VOLUNTARY ACTION TEAMOMIKRON».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται το δ.δ. Χίου του Δήμου Χίου. Χώρος δραστηριοτήτων του Σωματείου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του σωματείου είναι:

Α. Η ανάπτυξη κάθε μορφής εθελοντικής δραστηριότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Β. Η ανάπτυξη κάθε μορφής εθελοντικής δραστηριότητας στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Η ανάπτυξη κάθε μορφής εθελοντικής δραστηριότητας στον τομέα του Πολιτισμού.

Δ. Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε συνανθρώπους μας σε κίνδυνο, στο Νομό Χίου, με την ενίσχυση της υπάρχουσας προπαρασκευής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, θεομηνιών ή μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων.

Ε. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και η συνεργασία με σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος.

ΣΤ. Η ανάληψη διαχείρισης, ως φορέας υλοποίησης, συναφών κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Ζ. Η καλλιέργεια και η διάδοση του θεσμού του εθελοντή, η ανάπτυξη και η ενίσχυση σχέσεων, δεσμών και ιδεών και ιδίως η καλλιέργεια του εθελοντισμού και του αλτρουισμού επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Η. Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.

Η δράση του Σωματείου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από Οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Θ. Η ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας.

Ι. Η δια παντός νόμιμου μέσου διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού, η άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους που ρυθμίζουν το νομικό και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας του σταθμού Ραδιοερασιτέχνη, η διατήρηση, η διάδοση και η προώθηση του θεσμού του ραδιοερασιτεχνισμού μέσα στα πλαίσια των νόμων της χώρας και σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα καθώς και η εκπαίδευση των νέων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών.

Η διά μαθημάτων, διαλέξεων, προβολών, πειραμάτων και ανακοινώσεων μύηση των μελών στα ραδιοερασιτεχνικά θέματα και η ανιδιοτελής χρήση του ασυρμάτου κατά τα διεθνή πρότυπα για ασύρματη επικοινωνία με τους συναδέλφους παγκοσμίως.

Η διά αναμεταδοτών, επαναληπτών και λοιπών συστημάτων ασυρμάτου, επικοινωνία μεταξύ των μελών και η συνδρομή προς την Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου και εθνικής ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ατυχήματα κ.ά.)

Η παροχή και η εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και υποστήριξης επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών ή μη καταστροφών, εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών κ.λπ., είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με άλλους επίσημους (κρατικούς ή τοπικούς) ή μη (ιδιωτικούς) φορείς, υπηρεσίες, ομάδες και οργανώσεις. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, η Ομάδα, μπορεί να εγγράφεται ή να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις που έχουν τον ανωτέρω σκοπό.

Η απονομή σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες (μέλη ή όχι της Ομάδας) επαίνων (awards) εφ’ όσον εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που θέτει το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο). Η μορφή των επαίνων αυτών και οι προϋποθέσεις χορήγησης τους θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Η συνεργασία με Εθνικές και Διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές Οργανώσεις και Ενώσεις, καθώς και με πάσης φύσης και μορφής νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Ομάδας, καθώς και η ένταξή της σ’ αυτές

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος και αποτελείται από μέλη, ικανά προς δικαιοπραξία, τα οποία διακρίνονται σε:

Α. Ιδρυτικά.

Β. Επίτιμα.

Γ. Τακτικά.

Δ. Δόκιμα.

Ε. Φίλοι του Σωματείου.

 1. Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ως εξής :

Α. Ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη που συνετέλεσαν στην ίδρυση του Σωματείου ή προσέφεραν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες.

Β. Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στο Σωματείο.

Γ. Τακτικά θεωρούνται τα Δόκιμα μέλη μετά από ετήσια παραμονή και ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του Σωματείου.

Δ. Δόκιμα εγγράφονται τα μέλη μετά την υποβολή αιτήσεως εγγραφής, τακτοποιήσεως των οικονομικών υποχρεώσεων και εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Ε. Στους Φίλους του Σωματείου περιλαμβάνονται όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου, χωρίς να είναι μέλη του.

 1. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 2. Τα δόκιμα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 3. Τα μέλη της Ομάδας εντάσσονται σε Τμήματα Δραστηριοτήτων. Κατ’ εξαίρεση και προσωρινά, τα δόκιμα μέλη μπορούν να μην είναι ενταγμένα σε Τμήματα Δραστηριοτήτων. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα Τμήματα Δραστηριοτήτων. Τα Τμήματα Δραστηριοτήτων αποτελούν συστατικό στοιχείο της δράσης του Σωματείου. Είναι θεματικού χαρακτήρα και αποτελούν τη λειτουργική βάση του Σωματείου. Η οργάνωση και η λειτουργία τους περιγράφεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδας που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Τα ιδρυτικά και επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά και δόκιμα μέλη, αλλά και οι Φίλοι του Σωματείου, ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Σωματείου αποχωρούν από αυτό με μονομερή δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα αποχώρησης είναι απολύτως ελεύθερο και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό, χρονικό ή οικονομικό. Μέλη τα οποία οφείλουν προς το σωματείο τρείς συνεχόμενες συνδρομές διαγράφονται αυτοδίκαια από μέλη του σωματείου. Μπορούν δε να ανακτήσουν την ιδιότητά τους αυτή με εγγραφή μετά την πάροδο ενός έτους από τη διαγραφή τους.

Άρθρο 5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 1. Οι πόροι του Σωματείου είναι :

Α. Τακτικοί και

Β. Έκτακτοι.

 1. Οι τακτικοί πόροι είναι οι εγγραφές των μελών, οι συνδρομές.
 2. Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δημοσίων Φορέων, Οργανώσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και ατόμων, όπως και κάθε φύσεως και προελεύσεως νόμιμη ενίσχυση.
 3. Ο αρχικός εξοπλισμός και μέσα θα παραχωρηθούν από το Δήμο Ομηρούπολης και άλλους φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
 4. Το δικαίωμα εγγραφής για έκαστο μέλος ανέρχεται στο ποσό που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, εφάπαξ καταβαλλόμενο. Η συνδρομή καθορίζεται επίσης σε ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο ύστερα από την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων τα μέλη θεωρούνται ταμειακά τακτοποιημένα. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων από τα μέλη του Σωματείου γίνεται υποχρεωτικά σε ένα έτος.

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι :

Α. Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7ο

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά διετία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

 1. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
 • Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Ταμίας
 • Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία. Αποκλείεται της διοικήσεως μέλος του Σωματείου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και καθόσον χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή όπως επίσης και οσάκις εν του προσώπου τούτου συντρέχουν οι απαγορεύσεις.

Άρθρο 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα του Σωματείου, να εγκρίνει τον απολογισμό, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, να απαλλάσσει ή όχι αυτό από τις ευθύνες του και να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία του Σωματείου με γνώμονα πάντα το συμφέρον του.
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του :

Α. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου.

Γ. Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του Καταστατικού ή και της έγκρισης εσωτερικού κανονισμού και των τροποποιήσεών τους.

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Σωματείου, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ειδικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση.
 2. Τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γραπτή ανακοίνωση-πρόσκληση που ανακοινώνεται στα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Στις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που υπάρχει θέμα ημερήσιας διάταξης «αρχαιρεσίες», η γραπτή ανακοίνωση – πρόσκληση πρέπει να λάβει χώρα, κατά τα προηγούμενα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτές τα μισά (1/2) συν ένα τουλάχιστον από το σύνολο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, παραλειπομένου του κλάσματος. Αν στη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα με τη ματαιωθείσα, τουλάχιστον μια (1) ώρα αργότερα.
 5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που η ψηφοφορία αφορά θέματα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση της χειρός ή όπως αποφασίσει κατά περίπτωση η Γενική Συνέλευση. Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη ή τη διαγραφή τακτικού μέλους γίνονται μυστικά. Η διαδικασία ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται σε ξεχωριστό άρθρο.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ελέγχει και έχει την ευθύνη της εγκυρότητας της συμμετοχής, του δικαιώματος της ψήφου των μελών και της απαρτίας της Συνέλευσης.
 7. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει :

Α. Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της, αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο μέλη εκ των οποίων το ένα εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Β. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές.

Άρθρο 10ο

 1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούνται δέκα(10) ημέρες νωρίτερα από την καθορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης με θέμα «αρχαιρεσίες» να καταθέσουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της λήξεως της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καταρτίζει και αναρτά σε εμφανή χώρο των γραφείων πίνακα υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Άρθρο 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
 2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πέντε (5). Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και δύο (2) αναπληρωματικά. Οι αναπληρωματικοί καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρούντων, εκπιπτόντων ή αποβιούντων συμβούλων.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση, που πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, αφού συγκληθεί από τον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο, εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο Εγκαταστάσεων και Υλικού.
 4. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα, εν γένει το υλικό, καθώς και κάθε τι που θα υπάρχει στη νομή και κατοχή του Σωματείου.
 5. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι περισσότερο από έναν μήνα από τις αρχαιρεσίες, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί το Σωματείο και ο Πρόεδρός του εξακολουθεί να το εκπροσωπεί μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου, εάν καθυστερεί η συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω από τέσσερα (4) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που υπέβαλαν δήλωση στη Συνέλευση και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 3. Επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται τα μέλη που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους έναντι των υπολοίπων υποψηφίων.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πήραν τον ίδιο αριθμό ψήφων.

Οι πρώτοι πέντε (5) επιτυχόντες εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Τα ίδια εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και διεξάγονται ως εξής:

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τοποθετώντας ψηφοδόχο που σφραγίζεται.

Μετά, διανέμει σε κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου ψηφοδέλτια, και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Εφόσον υπάρχει ευχέρεια, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια ή έντυπα δακτυλογραφημένα με τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, οπότε η προτίμηση των εκλογέων εκφράζεται με ένα σταυρό πλάι στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μελών, είτε του Διοικητικού Συμβουλίου (5), είτε της Εξελεγκτικής Επιτροπής (3). Η εκλογή είναι πάντοτε μυστική. Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ρίχνει το ψηφοδέλτιά του στην ψηφοδόχο και υπογράφει την κατάσταση ψηφισάντων. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθορίζοντας συγχρόνως και τη σειρά των αναπληρωματικών, αναλόγως του αριθμού ψήφων που έλαβε ο καθένας.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως και για τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίδεται μαζί με το υλικό της εκλογής, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Άρθρο 13ο

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιολογώντας και το λόγο της αίτησής τους.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία. Προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν τρία (3) μέλη του, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Σε ισοψηφία, όταν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα μεριμνά:

Α. Για την ουσιαστική εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Β. Για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Γ. Αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.

Δ. Καταρτίζει και διορίζει διάφορες επιτροπές, ομάδες εργασίας, επικεφαλής τμημάτων και παραρτημάτων.

Ε. Διορίζει το έμμισθο προσωπικό για τη λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Σωματείου.

ΣΤ. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρήσεως.

Ζ. Εισηγείται σε ειδικές Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Η. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου.

Θ. Υποχρεούται να καταθέσει επ’ ονόματι του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην έδρα του, την περιουσία του σε μετρητά, αυτούσια ή επενδυμένη σε χρεόγραφα Εθνικών Δανείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το ποσό υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €). Τα κατατεθειμένα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου με έκδοση επιταγών που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Τα στελέχη των επιταγών αυτών τηρούνται από το Σωματείο.

Ι. Εγκρίνει την εγγραφή και διατάσσει τη διαγραφή δόκιμου μέλους στο και από το Σωματείο.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε (5) συνεδριάσεις, δικαιολογημένα ή όχι, εκπίπτει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του ιδίου και αντικαθίσταται από ένα από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δεν μπορούν να λαμβάνουν καμία υλική αμοιβή ή αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους.

Απόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί ή ψηφίσει μέσω άλλου ή να θεωρηθεί παρόν.

Η παραίτηση οποιουδήποτε αξιωματούχου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμα που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως αξιωματούχου μέλους από το αξίωμά του, γίνεται νέα εκλογή για το αξίωμα μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου :

 1. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και άλλης Αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε οργανισμού, τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
 2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προ-εδρεύει σ’ αυτές, τις διευθύνει και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

Γ. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο.

Δ.   Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επί-σης κάθε συναλλαγματική και επιταγή ή οποιοδήποτε χρεόγραφο.

Ε.  Αριθμεί και μονογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται για την εφαρμογή του Καταστατικού και του κανονισμού του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του Σωματείου.

Άρθρο 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Σωματείου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα δικαιώματα. Επίσης επιφορτίζεται με το έργο του συντονισμού και της διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού του Σωματείου. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που στις αρχαιρεσίες έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου:

Α. Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το προεδρείο τους.

Β. Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών του Σωματείου και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των επιτροπών και των οργάνων τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει και άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Σωματείου:

Α. Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του Σωματείου, ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών.

Β. Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του Σωματείου σε νόμιμα λειτουργούσες Τράπεζες.

Γ. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, τους οποίους, μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, μαζί με την έκθεση της Eξελεγκτικής Επιτροπής.

Δ. Έχει την προσωρινή ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίσει αναπληρωτή του άλλο μέλος, που δεν μπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ

Α. Ο Εφορος Εγκαταστάσεων και Υλικού είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εγκαταστάσεις των χώρων που χρησιμοποιεί το Σωματείο, καθώς επίσης για το υλικό του Σωματείου.

Β. Τηρεί το βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων και γνωρίζει πάντα πού έχουν διατεθεί τα υλικά.

Γ. Έχει προσωπική ευθύνη για κάθε έξοδο υλικού που γίνεται χωρίς έγγραφο ή χρεωστικό.

Δ. Εάν αυτός είναι απών ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΠΟΙΝΕΣ

 1. Τον πειθαρχικό έλεγχο των τακτικών μελών του Σωματείου ασκεί η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων αυτού του άρθρου.
 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιβάλλει στα μέλη του Σωματείου για πειθαρχικά παραπτώματα την ποινή της προφορικής και, ακολούθως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, της έγγραφης επίπληξης.
 3. Κάθε υπαίτια παράβαση, με πράξη ή παράλειψη, της νομοθεσίας για τα σωματεία από μέλος του Σωματείου ή της διοίκησής του, αποτελεί, οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από   τυχόν προβλεπόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη νόμιμη κύρωση, πειθαρχικό παράπτωμα, που συνεπάγεται μέχρι και την αποβολή από το Σωματείο και την πλήρη διαγραφή του υπαίτιου μέλους. Τα ίδια ισχύουν και για κάθε μέλος του Σωματείου, του οποίου η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τη δράση του Σωματείου.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών του, και αφού καλέσει το ελεγχόμενο μέλος σε απολογία, μπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές :

Α. Προσωρινή αποβολή από το Σωματείο

Β. Διαγραφή εφόσον πρόκειται για δόκιμο μέλος.

Σε περίπτωση που το ελεγχόμενο μέλος έχει την ιδιότητα του ιδρυτικού, επίτιμου ή τακτικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του από τα μητρώα του Σωματείου, η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.

 1. Για τη λήψη αποφάσεων και τον υπολογισμό των μελών στα αρμόδια όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση) δεν υπολογίζεται το ελεγχόμενο μέλος, το οποίο δεν δικαιούται ψήφο στην περίπτωση αυτή.
 2. Μέλος που διαγράφηκε, σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν δύναται να επανεγγραφεί στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

 1. Οι αποφάσεις του Προέδρου που επιβάλουν ποινές μπορούν να προσβληθούν εντός δέκα (10) ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μέχρι την οριστική απόφαση δεν αναστέλλονται.
 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που επιβάλλουν ποινές, σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκεινται και δεν αναστέλλονται.

Άρθρο 21ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και ασκεί τον οικονομικό έλεγχο του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αυτή ζητήσει για την άσκηση του έργου της. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής και εκλέγεται στις αρχαιρεσίες του Σωματείου, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεσή της, που οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να την περιλάβει στη λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση.

Των εργασιών της Επιτροπής προΐσταται το μέλος που έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους και επί όσων ισοψήφισαν αυτός που ευνοήθηκε με κλήρο.

Άρθρο 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 1. Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθούν, εφόσον την τροποποίηση προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το 1/3 των μελών του. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το μισό συν ένα του συνόλου των μελών που δικαιούνται ψήφο. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των παρισταμένων μελών .
 2. Κάθε αίτηση και πρόταση για την τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού συζητείται μετά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως.

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασιστεί σε ειδική Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα ¾ τουλάχιστον των μελών που δικαιούνται ψήφο και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία και ο εξοπλισμός του Σωματείου περιέρχεται στο Δήμο Χίου.

Άρθρο 24ο

ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σήμα του σωματείου είναι κύκλος χρώματος πράσινου που περιέχει παράσταση που αναπαριστά τους βασικούς άξονες του σωματείου, δηλαδή, ένα φύλλο δένδρου για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα χέρι για την κοινωνική αλληλεγγύη και ένα κίονα για τον πολιτισμό. Περιμετρικά του κύκλου γράφεται η επωνυμία του σωματείου και στη βάση ο διακριτικός τίτλος με μεγαλύτερους χαρακτήρες.

Το Σωματείο έχει σφραγίδα σε σχήμα κυκλικό με διάμετρο 3 εκατοστά που φέρει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου, το διακριτικό τίτλο και τον αριθμό «1999» και στο κέντρο παράσταση που αναπαριστά ένα φύλλο δένδρου, ένα χέρι και ένα κίονα.

Άρθρο 25ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Μητρώο μελών,
 2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
 3. Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών,
 4. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας,
 5. Βιβλίο Εσόδων & Εξόδων,
 6. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

Άρθρο 26ο

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας μπορεί να θεσπίσει και να απονείμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για την Ομάδα, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την προσφορά, την καλή συμπεριφορά, τη συνέπεια, την εργατικότητα καθώς και κάθε πράξη που υπερβαίνει το μέτρο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Τόσο οι ηθικές αμοιβές όσο και οι άλλες ειδικές διακρίσεις μπορούν να απονεμηθούν σε οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα.

Το είδος και ο τρόπος απονομής τους καθορίζεται ως εξής:

 1. Στα μέλη της Ομάδας

Τιμητική διάκριση, σε αναγνώριση ήθους, ιδιαίτερης επιμέλειας ή αξιόλογης δραστηριότητας, με την οποία ο τιμώμενος καθίσταται παράδειγμα προς μίμηση στα μέλη της Ομάδας μας.

Έπαινο, επιδοκιμασία της Διοίκησης για πολύ αξιόλογες πράξεις, επιδόσεις ή επιτεύξεις.

 1. Σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας

Μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του «Επιτίμου» σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην Ομάδα για περισσότερες από 3 θητείες. Στο μέλος απονέμεται ο τίτλος του «Επιτίμου» της θέσης που κατείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Σε πολίτες και φορείς

Τιμητική διάκριση, αναγνωρίζοντας μια αξιόλογη πράξη

Έπαινο, επιδοκιμασία της Διοίκησης σε εξαιρετικές πράξεις ή υπηρεσίες προς την Ομάδα

Επίτιμου Μέλους, αναγνωρίζοντας τη έμπρακτη και συνεχή υποστήριξη των σκοπών της Ομάδας

Η απονομή ηθικής αμοιβής αποφασίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και συνοδεύεται από αντίστοιχο βεβαιωτικό που επιδίδεται στον τιμώμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και καταχωρείται στο Μητρώο Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων που τηρεί η ομάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απονέμεται ειδική τιμητική διάκριση που συνοδεύεται με ανάλογη για το γεγονός πλακέτα.

Άρθρο 27ο

ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας, για την την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων γεωγραφικού χαρακτήρα σε περιοχές εντός του Νομού Χίου.

Το παράρτημα διοικείται από τον επικεφαλής του, τον οποίο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας και εποπτεύεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιφορτισμένου με την ευθύνη λειτουργίας του παραρτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα του επανακαθορισμού των περιοχών, της συγχώνευσης ή και της κατάργησης των παραρτημάτων με βασικό γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών της Ομάδας.

Τα παραρτήματα ονομάζονται με το όνομα της ομάδας συμπληρωμένο με το όνομα του παραρτήματος, χρησιμοποιούν το σήμα της ομάδας, ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας ο οποίος ισχύει αυτούσιος και για τα παραρτήματα.

Υλικά και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται από τα παραρτήματα ανήκει στην κυριότητα της Ομάδας, στην οποία επιστρέφει όταν αυτό ζητηθεί.

Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό, που αποτελείται από 27 άρθρα, και στο σύνολο του ψηφίστηκε από τα πιο κάτω μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση, που έγινε στις 13-1-2018, η οποία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Χίος 13/1/2018